Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã dần chuyển hướng sang sử dụng dịch vụ kế toán của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, bởi nó có nhiều ưu điểm